Családok a Családért Egyesület Magyar Schönstatt Család
Kezdőlap arrow Családakadémia arrow Alapszabály
2019.02.20 [21:04]
 
 
  • German formal - Sie
  • Hungarian formal
Alapszabály Nyomtatás

I. Általános rendelkezések

1) Az Egyesület neve: Szent Magyar Királyi Családról nevezett Családakadémia, Schönstatt - Óbudavár Egyesület
Rövidítve: Családakadémia, Óbudavár

2) A körbélyegző és embléma felirata:  felül: CSALÁDAKADÉMIA;  alul: ÓBUDAVÁR

3) Székhelye: 8272 Óbudavár, Fő út 14.

4) Az Egyesület célja: A házasság és a család, a gyermekek és az ifjúság védelme  - elsősorban megelőzéssel -  a kutatás és képzés eszközeivel.
A házasság és a család életfolyamatainak a házas- és családi életben felgyülemlett megtapasztalásoknak és értékeknek összegyűjtése, rendszerezése és kiértékelése. Továbbá képzés keretében ismeretek és készségek közvetítése különös tekintettel a házasság és a család
a) lelki-szellemi és anyagi létfeltételeinek megteremtésére, gyarapítására és megtartására;
b) stabilitásának erősítésére és megőrzésére.

5) Az Egyesület tevékenysége:
A célkitűzés értelmében előadások, tanfolyamok, továbbképzések szervezése, kiadványok megjelentetése elsősorban házaspárok számára.

- A családi élet területén szakképzett családtréner házaspárok képzése.

- A Családakadémia munkájának szervezése, összehangolása a családsegítés, gyermek- és ifjúságvédelem és a hátrányos helyzetű csoportok (nagy családok) társadalmi esélyegyenlőségének területein.

- Az Egyesület tevékenysége kiterjed továbbá a tudományos kutatás, a nevelés és oktatás, a képességfejlesztés, az ismeretterjesztés és más kulturális tevékenység területeire is.

- Az Egyesület biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiban.

- Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

II. Az Egyesület tagjai

Az Egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkezik, mely lehet Rendes, Pártoló és Tiszteletbeli tag.

Az Egyesületnek az lehet tagja, aki az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve elfogadja, és akinek az Egyesületbe való felvételével az Elnökség többségi szavazattal egyetért.

- Az Egyesület Rendes tagja, természetes személy:
a) részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,
b) választhat és életkorának megfelelő tisztségre választható az Egyesület szerveibe,
c) jogosult az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételére,
d) köteles a Közgyűlés által megállapított tagdíjat fizetni,
e) köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelességeinek.

- Az Egyesület Pártoló tagja, természetes és jogi személy, aki
a) az Alapszabályban meghatározott célokkal egyetért és azok megvalósulását támogatja.
b) A Pártoló tagok is részt vehetnek az Egyesület tevékenységében és rendezvényein hozzászólási és javaslattételi joggal.
c)A Pártoló tagok nem választhatók és nem választhatnak.

- A Tiszteletbeli tagságról
az Elnök házaspár és/vagy az Elnökség előterjesztésére a Közgyűlés dönt. Ezzel a címmel olyan természetes személyeket lehet kitűntetni, akik kiemelkedő módon hozzájárultak az Egyesület célkitűzéseinek megvalósulásához.

 Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag  - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

 III. Az Egyesület szervezete

1. A Közgyűlés

Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés dönthet más szerv hatáskörébe tartozó ügyekben is.

1.1. A Közgyűlés összehívása

a) A Közgyűlést a napirendet tartalmazó írásos meghívóval az Elnök hívja össze. A meghívót a tagok a Közgyűlés előtt 14 nappal előbb kézhez kapják.

b) A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni.

c) A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg, ha a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével kívánja és erről az Elnököt írásban értesíti.

1.2. A Közgyűlés hatásköre

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) az Alapszabály megállapítása és módosítása,

b) az Egyesület évi beszámolójának egyszerű szótöbbséggel való elfogadása. A beszámolót, mely kiterjed a munka- és költségvetési terv teljesülésére, az Elnök terjeszti a Közgyűlés elé. Az Elnök gondoskodik az elfogadott Beszámoló nyilvánosságra hozataláról körlevélben és a jegyzőkönyv szabad megtekintésének biztosításával.

c) az Elnök házaspár és az Elnökség megválasztása ill. megerősítése,

d) az Egyesület évi munkatervének és beszámolójának elfogadása,

e) a Tiszteletbeli tagság odaítélése,

f) Munkabizottságok létrehozása,

g) az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása,

h) a tagdíj megállapítása,

i) tag kizárása.

1.3. A Közgyűlés összetétele és működése

a) A Közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet,

b) A közgyűlésen csak a rendes tagok választhatnak, választhatók és képviselhetnek más Rendes tagokat,

c) A közgyűlést az Elnök, vagy az általa felkért személy vezeti,

d) A Közgyűlés határozatait  - ha az Alapszabály másként nem rendelkezik - a jelen lévő tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza.

e) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az Egyesület tagjainak több mint fele jelen van, vagy írásos megbízatással képviselteti magát,

f) Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők arányától függetlenül határozatképes.

g) A Közgyűlésen minden Rendes tagnak egy saját szavazata van, továbbá még annyi, amennyiről írásos megbizatással rendelkezik,

h) Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

i) A Közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel hozott határozata szükséges:

- az Alapszabály megállapítása és módosítása ügyében,

- az Egyesületnek más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása ügyében.

j) A szavazás módja főszabályként nyílt, azonban bármely tag indítványára bármely kérdésben titkos szavazás rendelhető el. A titkos szavazás elrendeléséről a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz.

2. A Családakadémia Elnök-házaspára és Elnöke 

A Családakadémia Elnöki tisztségét  - mint Társelnökök – egy házaspár tölti be, akik maguk közül kijelölik az Elnököt.

2.1. Az Elnök-házaspár megválasztása és feladatai

a) Az Elnök-házaspárt  - az Egyesület tagjai közül – a Közgyűlés választja egyszerű szótöbbséggel három éves időtartamra. Megszakítás nélkül egyszer újraválasztható.

b) Az Elnök-házaspár irányítja az Egyesület munkáját.

c) A Közgyűlésen beszámol az Egyesület munkájáról és a Költségvetés teljesüléséről.

d) A Közgyűlés elé terjeszti az Egyesület munkatervét és a költségvetést.

e) Segíti és felügyeli a Munkabizottságok munkáját.

f) Az Elnök-házaspár megválasztásánál és működésénél kizáró ill. felfüggesztő ok a PTK által meghatározott összeférhetetlenség, amiről már a jelöléskor nyilatkozatot kell tenniük.

g) A Közgyűlés az Elnök-házaspárt a munkájáról bármikor beszámoltathatja és visszahívhatja.

2.2. Az Elnök feladata és hatásköre

a) Az Elnök jogosult az Egyesület képviseletére. Ezt a jogát a Társelnökre vagy az Elnökség más tagjára írásbeli meghatalmazással átruházhatja.

b) Az Elnök hívja össze és vezeti a Közgyűlést és az Elnökséget.

c) Az Elnök jogosult az Egyesület vagyonának kezelésére, aláírásra és az Elnökség egy másik, meghatározott tagjával együtt utalványozásra.

d) A Közgyűlés elé terjeszti az Egyesület munkatervét és költségvetését, valamint beszámol azok teljesüléséről.

e) Gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amiből a Közgyűlés és az Elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, ill. a döntést támogatók és ellenzők részaránya (ha lehetséges a személye) megállapítható.

f) Gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség döntéseinek az érintettekkel való írásbeli közléséről, és arról, hogy azt 30 napon belül meg is kapják.

g) Gondoskodik a Közgyűlés döntéseinek nyilvánosságra hozataláról körlevélben és a jegyzőkönyv szabad megtekintésének biztosításával.

h) Gondoskodik az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratok megőrzéséről, és előzetes megbeszélés után biztosítja azok megtekintését.

2.3. A Társelnök feladata

a) A Társelnök, mint tanácsadó munkatárs kiegészíti és segíti az Elnök munkáját.

b) Az Elnök akadályoztatása esetén helyette  - írásos meghatalmazással – képviseli az Egyesületet és intézi ügyeit.

c) Belső ellenőrként vizsgálja az Elnök döntéseit, az Egyesület működését, és időben figyelmeztet a hibákra és mulasztásokra.

3. Az Elnökség

 Az Elnökség az Egyesület ügyintéző, képviselő és tanácsadó szerve, melyet az Elnök-házaspár vezet.

3.1. Az Elnökség megválasztása

a) Az Elnökségbe a Munkabizottságok (amennyiben léteznek) képviselőt választanak és küldenek, akiknek elnökségi tagságát a következő Közgyűlés megerősíti.

b) A Közgyűlés további tagok megválasztásával kiegészítheti az Elnökséget.

c) Az Egyesület tagjai közül a Közgyűlés és a Munkabizottságok egyszerű szótöbbséggel választják az Elnökség tagjait, akiknek megbízatása három évre szól, és megszakítás nélkül egyszer hosszabbítható.

d) Az Elnökség tagjainak megválasztásánál és működésénél kizáró ill. felfügesztő ok a PTK által meghatározott összeférhetetlenség, amiről már a jelöléskor nyilatkozatot kell tenniük.

3.2. Az Elnökség feladata és hatásköre és működése

a) Az Elnök-házaspár vezetésével az Egyesület ügyeinek intézése.

b) Hatáskörébe tartozik a Rendes és Pártoló tagok felvétele, továbbá a Közgyűlés elé terjesztendő ügyekben (éves beszámolók, munkatervek, költségvetés stb.) előzetes vélemény és állásfoglalás kialakítása.

c) Az Elnökség hatáskörébe tartozik minden olyan döntés, amelyet az Alapszabály nem utalt a Közgyűlés ill. az Elnök kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség a hatáskörébe tartozó kérdésben való döntést is a Közgyűlés elé utalhatja.

d) Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente 2 alkalommal ülésezik.

e) A Közgyűlés az Elnökséget munkájáról bármikor beszámoltathatja.

f) A Közgyűlés bármikor jogosult az Elnökség tagját, ill. tagjait visszahívni, és helyettük új tagokat választani.

4. Bizottságok

Az Elnök-házaspár előterjesztésére a Közgyűlés az Egyesület munkájának segítése érdekében állandó, vagy ad hoc Munkabizottságot hozhat létre.

4.1. Munkabizottságok működése

a) A Munkabizottságok egyszerű szótöbbséggel maguk választják meg vezetőiket.

b) Maguk határozzák meg  - az Alapszabály keretei között – működési rendjüket.

c) Képviselőt választanak és küldenek az Elnökségbe.

d) A Munkabizottságok vezetőinek ill. az Elnökségbe küldött képviselőiknek megválasztásánál és működésénél kizáró ill. felfüggesztő ok a PTK által meghatározott összeférhetetlenség, amiről már a jelöléskor nyilatkozatot kell tenniük.

e) Összejöveteleikre meghívják az Elnök-házaspárt.

f) Feladatuk teljesítése után, ill. nem megfelelő működés esetén az Elnök-házaspár javaslatára a Közgyűlés határoz megszüntetésükről. 

IV. Az Egyesület gazdálkodása

a) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az Egyesület tartozásaiért nem felelnek.

b) Az Egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból képződik.

c) Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

d) Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.

e) Az Alapszabályban meghatározott célok elérésére az Egyesület tevékenysége bizonyos szolgáltatások formájában jelenik meg. Ilyenek pl: előadások, előadás-sorozatok, továbbképzések, a családtréner képzés stb, szervezése ill. kiadványok megjelentetése. E szolgáltatások nyilvánosan hozzáférhetők. Az igénybevételük módjára vonatkozó információk hirdetéseken és a sajtóban meghirdetésre kerülnek.

V. Az Egyesület megszűnése

Az Egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon felosztásáról a Közgyűlés határoz.

********

Az itt nem szabályozott kérdésekben a PTK-nak az Egyesületre vonatkozó rendelkezései, valamint az egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvényben foglaltak az irányadók.

 Az Egyesület Közgyűlése a fenti Alapszabályt az 1999. június 26-án Székesfehérváron egyhangúlag elfogadta.

Az Alapszabályt a Közgyűlés felkérése alapján az Elnök-házaspár hitelesíti.

 
 
Top! Top!