Családok a Családért Egyesület Magyar Schönstatt Család
Kezdőlap
2019.02.22 [00:50]
 
 
  • German formal - Sie
  • Hungarian formal
Imaóra Nyomtatás

Imaóra a jubileumi év megnyitójára – Óbudavár, 2013. október 18.   
 
 
Ének:   Mária, jó Anyánk, kérünk, hogy...   (117)
 
Szeretettel köszöntök mindenkit, örülök - örülünk a résztvevőknek, hisz tudjuk, hogy még a péntek
milyen  zsúfolt  szokott  lenni  programokban,  a  gyerekek  ahányan,  annyi  felé  szoktak  menni,  elég
megszervezni. Ezért áldozat már az ittlétünk is, amit felajánlhatunk a kegyelmi tőkébe.
 
Miért gyűltünk ma itt össze? Minek a jubileumát, 100 éves történetét ünnepeljük az előttünk álló
egy évben? Ha egy szóval akarnánk válaszolni, akkor ez az egy szó a „szeretetszövetség”.
 
Pár gondolat az ünnep előtti megnyilvánulásokból:
 
Május 22-én kaptuk a rendkívüli hírt, hogy a pallottinus atyák nekünk ajándékozták az Ősszentélyt.
A hír hatalmas örömhullámként terjedt szét a világon. A szentély formális átadása szeptember 22-én
volt.
Kedves Testvérek! Jubileumunk küszöbén ez az ajándék még inkább arra sarkall bennünket, hogy
tovább  dolgozzunk  a  Szűzanya  küldetésében  az  új  evangelizáció  és  a  Szövetség  Kultúrájának
szolgálatában. A Te szövetséged - a mi küldetésünk!  
(José Javier Arteaga atya, az argentin mozgalom vezetője)
 
Egészen hihetetlen, hogy a Misszió Évében olyan sok kegyelemben volt részünk. Ebben az évben
újra és újra az egyház szolgálatába helyeztük magunkat, és az Ősszentélyt megkaptuk ajándékként.
Az év során, amikor arra törekedtünk, hogy a magunk “négy falán” túlra is tekintsünk, új pápát
választottak,  aki  „beszéli  a  nyelvünket”.  Az  Ősszentély  és  az  új  pápa  megerősíti  azt  a  képet,
amelyet  Kentenich  atya  vázolt  fel  a  mozgalmáról  és  az  Egyházról.  1965-ben  Rómában  a
zarándokló, figyelmesen hallgató és szolgáló Egyházról beszélt.
Jelenleg  egy  másik  jel  is  mutatja  utazásunk  fontosságát:  Szíria.  Milyen  fontos  a  Szövetségi
Kultúráért folytatott küzdelmünk a mai világban, milyen fontos, hogy egy családként egyesüljünk
az  Egyházzal,  és  a  béke  világhatalmává  váljunk.  Ferenc  pápa  következőt  mondta  Aparecida
városában (2013. július 24): Amikor az Egyház Jézust keresi, akkor mindig Mária ajtaján kopogtat
és kéri őt: “Mutasd meg nekünk Jézust”.  
Ma a schönstattiak szentélyeik ajtaján kopogtatnak, és elkezdődik a Szövetség Éve.  
(Isten áldásával: Andrew Pastore atya)
 
Milyen ünnepségek zajlanak ma Schönstattban az Ősszentélynél?
 
“Nagy örömmel indulunk el zarándoklatunkra szentélyedhez...”-- Schönstatt tagjai már három éve
így  imádkozzák  a  zarándokimát  világszerte.  Most  azt  mondhatjuk:  itt  az  idő!  Zarándoklatunk
végéhez közeledik. Az Ősszentélynél egy nagy ünnepség keretében nemzetközi családként nyitjuk
meg  a  2014-es  Jubileumi  Évet.  Milyen  részei  lesznek  a  nyitóünnepségnek?  A  nagy  zarándoklat.
Számtalan ország képviselői jönnek el Schönstattba. Azt képviselik, hogy a jubileum a forráshoz
való  visszatérést  jelenti.  Schönstatt  nemzetköziségét  több  módon  is  megtapasztalhatjuk  majd:  az
országok  lobogóinak  felvonulása,  imák  és  énekek  különböző  nyelveken  és  tanúságtételek
Schönstattról  a  különböző  kultúrákban.  Együtt  mondunk  hálát  azért  a  “bőséges  életért”,  amely
világszerte az 1914-es kezdetekből fakad.  
 
Stanislav  Ryłko  kardinális  jelenlétén  keresztül,  -  aki  a  Világiak  Pápai  Tanácsának  elnöke  -
Schönstatt jubileuma a Világegyház ünnepévé is válik. Ő celebrálja a megnyitó szertartást. Ryłko
kardinálist  a  “Jubileumi  Év  első  zarándokaként”  üdvözölik  Schönstattban.  Az  Ősszentély  ajtaja
kitárul és szíveink még jobban megnyílnak. Az ószövetségi zarándok ezt kérdezi: “Ki mehet föl az
2
 
Úr hegyére? Ki állhat az ő szent helyén? Akinek a keze tiszta és ártatlan a szíve.”(Zsolt 24,3) Ebben
a szellemben készülünk, így “tisztítjuk meg a szívünket” és tekintünk vissza az elmúlt 100 évre.  
Ennek szimbólumaként Ryłko kardinális a Jubileumi Év kezdetekor kitárja az Ősszentély kapuját.
A  szentély  küszöbének  átlépése  különleges  értelmet  nyer:  jelképezi  elhatározásunkat,  hogy  élő
szeretetszövetségben élünk, és munkálkodunk a szövetség kultúrájáért. Mutatja reményünket, hogy
Mária szíve nyitva áll és minden egyes zarándok különleges kegyelmekkel gazdagodhat a Jubileumi
Évben. A szentély kapujának kitárása emlékeztet bennünket, hogy minden szentély olyan, akár egy
nyitott kapu, egy kérés Mária felé 1914. október 18-ának szellemében: gyere, telepedj le és dolgozz
a közösségünkben! “Vigyétek a szeretetszövetség fényét a világba!” A szentélyben Kentenich atya
alapításkor elhangzott szavaira figyelünk, és megújítjuk szeretetszövetségünket. A jubileumi fáklya,
amelyet  az  alapítók  kápolnájában  gyújtunk  meg,  szimbolizálja  a  küldetésünket:  “vigyétek  el  a
világba a szeretetszövetség fényét!” Az öröm és a szeretetszövetség ajándékaiért és kegyelmeiért
mondott hála éve. A megújulás éve és annak az időszaka, hogy a szeretetszövetség életünk alapjává
váljon.  
“Viszlát 2014-ben!” Ezekkel a szavakkal búcsúztak egymástól a fiatalok a 2005-ös Kölni Ifjúsági
Világtalálkozó  schönstatti  előtalálkozóján.  Ugyanebben  a  szellemben  idén  október  18-án  mi  is
mondjuk:  Viszlát  2014  október  18-án!  Viszlát,  a  jövő  évi  nagy  jubileumi  ünnepségen!  Együtt
szeretnénk ünnepelni, így minden schönstattit várunk! -Vegyetek részt a megnyitó ünnepségen az
Ősszentélynél,  akár  itt  Schönstattban,  akár  otthon!  -Az  Ősszentéllyel  egyesülve  díszítsétek  ki  és
nyissátok  meg  leányszentélyeitek,  háziszentélyeitek  és  szívszentélyeitek  kapuit!  -  Legyen  a
Jubileumi Év a személyes szeretetszövetségünk ünnepe! - Örüljünk együtt annak, hogy a Schönstatt
Mozgalom újra felpezsdül!  
 
Csend
 
Ének: Jézus nékünk, adtál Anyát    (88)
 
Csend:        
 
Alapítóbeszéd - részletek  Schönstatt alapítása, 1914. október 18.
 
1.  Régóta  nem  láttuk  egymást.  Először  is  újra  köszöntöm  Önöket  ezzel  a  szép  köszöntéssel:  Nos  cum  prole  pia  –
benedicat virgo Maria! (Kisdedével Szűzanyánk, szent áldását adja ránk!) Ezen a helyen most hangzik fel először ez a
köszöntés. Hangozzon tovább, zengjen tovább vég nélkül, örökké!
 
5. De nem a hivatásuknak ilyen lassú kibontakozása és az így létrejövő egyre magasabb fokú apostoli szellem az, amit
célul  szeretnék  kitűzni  Önöknek.  Az  én  kívánságom  sokkal  magasabbra  mutat.  A  hivatásunknak  megfelelő
tökéletességnek  és  életszentségnek  az  elképzelhető  legmagasabb  fokát  kell  mindannyiunknak  elérnünk!  Nem
egyszerűen valami nagyra vagy még nagyobbra, hanem az elképzelhető legnagyobbra kell teljes erővel törekednünk!
Egy ilyen szokatlan követelménnyel érthetően csak egy szerény kívánság formájában merek előhozakodni.
6. Ha tudni szeretnék, hogy honnan ered ez a kívánságom, akkor elmondhatom Önöknek a szívem titkos tervét.
 
7. Amikor Péter a Táborhegyen meglátta Isten dicsőségét, elragadtatással így kiáltott fel: "Uram, jó nekünk itt lennünk!
Építsünk  itt  három  sátrat!"  (Mt  17,4;  Mk  9,5;  Lk  9,33)  –  Mindig  újra  ez  jut  az  eszembe,  és  már  többször  is
megkérdeztem  magamban,  hogyan  lenne  lehetséges,  hogy  a  kongregációnk  kis  kápolnája  egyúttal  a  mi  Táborunk  is
lenne,  ahol  Mária  dicsősége  megnyilvánul?  Kétségtelenül  nem  tudnánk  nagyobb  apostoli  tettet  véghezvinni,  és
értékesebb  örökséget  sem  hagyhatnánk  utódainkra  annál,  mint  hogy  Úrnőnket  és  Nagyasszonyunkat  arra  késztetjük,
hogy  különleges  módon  állítsa  itt  fel  a  trónját,  ossza  kincseit  és  hassa  a  kegyelem  csodáit.  Sejtik  ugye,  hogy  mire
célzok: szeretném ezt a helyet egy zarándok- és kegyhellyé alakítani a rendházunk, az egész német tartomány számára
és talán még azon túl is. Tapasztalja meg Mária dicsőségét mindenki, aki idejön imádkozni, és vallja meg: Jó itt lenni!
Építsünk itt sátrakat, legyen ez a kedvenc helyünk! Ez egy merész gondolat, a nagy nyilvánosság számára majdnem túl
merész, de  nem túl  merész  Önöknek!  A  világtörténelemben  mily  gyakran volt a kicsi  és jelentéktelen a  nagynak és
legnagyobbnak  a  forrása.  Miért  ne  lehetne  nálunk  is  hasonlóan?  Aki  ismeri  a  kongregáció  múltját,  annak  nem  lesz
nehéz abban hinnie, hogy az isteni gondviselésnek valami különleges terve van még vele.
8.  Mialatt  ezt  kimondom,  kedves  barátaim,  érzem,  hogy  rátaláltam  a  megfelelő  hangra.  Ugye  hogy  a  szíveik  lángot
fogtak  és  a  tervemet  magukévá  tették?  Rábízom  tehát  Önökre  ezt  a  merész  tervet  a  kivitelezéssel  együtt,  és  nem

 
habozom ezt a krónikánkba is beleírni. A későbbi generációk ítélkezzenek majd felettünk! Vajon elérjük-e a célunkat?
Amennyiben rajtunk múlik – és ezt már nem ingadozva vagy kétkedve, hanem teljes bizalommal mondom –, mi nem
fogunk semmit sem elmulasztani. Ahogy Szent Alajos, a mi második védőszentünk számára egy firenzei Mária-kápolna
volt  az  életszentség  bölcsője,  számunkra  ez  a  mi  kis  kápolnánk  legyen  ugyanez.  S  ez  az  életszentség  majd  szelíd
kényszerítő erővel hat égi anyánkra és levonja őt ide közénk.
 
Úgy érzem most, mintha a kedves Nagyasszonyunk itt, az öreg Szent Mihály kápolnában a szent arkangyal szájával
hozzánk is szólna:
 
11. "Ne okozzon gondot nektek a kívánságtok teljesülése." Ego diligentes me diligo. Én is szeretem
azokat,  akik  szeretnek  engem.  Bizonyítsátok  be  először,  hogy  valóban  szerettek,  hogy  komoly  a
szándékotok! Most van erre a legjobb alkalom. Ne higgyétek, hogy a mai komoly és nagy időkben
valami  rendkívüli  dolog  az,  ha  a  magatokkal  szemben  támasztott  követelményeket  a  korábbi
generációkénál magasabbra, sőt a legmagasabbra fokozzátok. Az isteni gondviselés terve szerint a
világháború  a  maga  hatalmas  impulzusaival  rendkívüli  segédeszköz  lesz  az  önmegszenteléstek
művében. Ezt az önmegszentelést követelem meg tőletek. Ez az a páncél, amit fel kell öltenetek, és
ez  az  a  kard,  amellyel  a  kívánságaitokért  harcolnotok  kell!  Gyarapítsátok  hát  szorgalmasan  a
kegyelmi  tőkét!  Szerezzetek  sok  érdemet  hűséges  és  még  hűségesebb  kötelességteljesítés  által,
buzgó imaélet által és bocsássátok azokat a rendelkezésemre! Akkor szívesen idetelepszem közétek
és bőkezűen osztok adományokat és kegyelmeket. Akkor a jövőben majd erről a helyről magamhoz
vonzom az ifjú szíveket, és úgy nevelem őket, hogy hasznos eszközökké váljanak a kezemben."
 
Csend
 
Most újítsuk meg szeretetszövetségünket (Felállunk):
 
  Úrnőm és Anyám,
  Egészen fölajánlom magam Neked.
  Odaadásom tanúsítására ma Neked szentelem szememet,  
  Fülemet, számat, szívemet és egész lényemet.
  Mivel tehát a Tied vagyok, jó Anyám,  
  Őrizz engem és oltalmazz,
  Mint birtokodat és tulajdonodat.    Ámen
 
Csend
 
 Ének: Add, hogy Hozzád hasonlóvá váljunk
 
Csend               
 
Ima a Schönstatt mozgalomért
 
Drága  Szűzanyánk.  Kezdeményezésedre  Kentenich  atya  Schönstattban  egy  kis  egyházat  akart
építeni.  Mintát  akart  adni  Egyházunknak,  hogy  milyenné  kellene  válnia.  Az  ember  szabadságát
hirdette.  Erős  emberekből  álló  erős  közösségeket  akart  építeni.  Műve  sokáig  nagy  ellenállásba
ütközött mind az Egyházon belül, mind a világi hatalmakkal szemben. A megpróbáltatások, az érted
vállalt  szenvedések  a  mozgalom  megerősödését,  világméretűvé  növekedését  eredményezték.
Kérünk,  maradj  velünk,  oszd  továbbra  is  kegyelmeidet,  hogy  a  globalizáció  rohamos  terjedésére
hathatós, erős és életszerű válaszokat tudjunk adni. Hogy a nemzetek, a népek, közösségek otthont
találjanak Szentélyeidben, megtalálják hivatásukat.
 
Csend  

 
Ima a magyarországi Schönstatt Mozgalomért
 
Drága Szűzanyánk, magyarok Nagyasszonya! 30 év a mi életünkben sok idő, a Jóisten terveiben
kicsiny.  Sok  csodát  éltünk  meg  1983  márciusa  óta.  Érezzük  jelenlétedet  országunkban,
Egyházunkban,  közösségeinkben,  otthonainkban.  Több  száz  házaspár,  család,  sok  száz  fiatal
számára mutattál új, élhető életformát Schönstatt eszméivel. Mai világunk szellemi kavalkádjában
Schönstatt olyan sarokkővé vált életünkben, amire mindig építhetünk. Közösségeink növekednek,
mélyülnek.  Mutatják  ezt  az  újabb  és  újabb  szövetségi  évfolyamok  indulásai,  a  lelkigyakorlatok
látogatottsága, a különböző rendezvényeken való nagyszámú résztvevő.
Áldozatainkat rendszeresen adjuk a kegyelmi tőkédbe. Sok áldozat igen fájdalmas, gondoljunk csak
halottainkra,  amire  nehéz  azt  mondani:  legyen  meg  a  Te  akaratod.  De  tudjuk,  hogy  szenvedés
nélkül nincsen kegyelem. Növeld bennünk a hitet, erősítsd elköteleződésünket. Nevelj minket, hogy
alkalmas  eszközeid  lehessünk  a  mai  zavaros  világ  megszentelésében.  Lehessünk  mi  a  magyar
Egyház megújítói, mint kevéske kovász a nagy kenyértésztában.
 
Csend
 
Ima a magyar családokért
   
Istenünk! Erősítsd családjainkat a hitben, adj nekik bátorságot, hogy Téged soha el ne hagyjanak,
Hozzád hűtlenek sose legyenek, Téged mindenkor megvalljanak. Add, hogy tudjunk  Téged egyre
inkább szeretni most és mindörökké. Ámen.
 
Csend  
 
Ima a gyermekeinkért     
Istenünk! A  Te gondviselésed és szereteted őrizze gyermekeinket minden időben. Védd és
oltalmazd őket, a gonosz minden tervétől. A szeretet és megbocsátás vezérelje minden lépésüket,
senki -  senkinek rosszért rosszal ne fizessen, mindenkor jóra törekedjenek.  Tanítsd meg őket
Uram, a megbocsátásra, és a szeretetre. Ámen
 
Csend  
 
Ének:  Mária, Mária szép virágszál    (119)   
 
Miatyánk
Üdvözlégy  Mária ...
 
1. Kérlek Mária, add, hogy Kentenich atya és Tilmann atya örökségét jól tudjuk értelmezni és
legyen erőnk az Ő útmutatásaik szerint élni, és családjaink oázisok lehessenek a mindennapok
sivatagában.
 
Üdvözlégy  Mária ...
 
2. Szűzanyánk, add meg nekünk, hogy a schönstatt - családok áldozatai, szenvedései kerüljenek a
kegyelmi tőkébe, és tudd azokat a rászorulók javára fordítani.
 
Üdvözlégy  Mária ...
 
3. Köszönjük Mária, hogy 1914 októberében a fiatalok meghallották és megértették a
Szeretetszövetségre hívó hangodat, melyet Kentenich atya közvetített feléjük.
Add, hogy az elkövetkező időkben is legyenek mindig nyitott, „ifjúi szívek”, akik bátran vállalják a
tőled kapott feladatokat. 
 
 
Üdvözlégy  Mária ...
 
4.  Köszönjük  a  magyar  leány  és  fiú  mozgalmat!  Add,  hogy  gyermekeink  is  megtalálják  életük
célját, értelmét, megtalálják az utat feléd! Segítsd őket tájékozódni a mai világban!
 
Üdvözlégy  Mária ...
 
5. Szűzanya, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy a kereszten függve is derűsek, frissek és
bizakodók legyünk és ilyenné váljunk.
 
Üdvözlégy  Mária ...
 
6. Köszönjük Urunk Ferenc pápánkat! Áldásodat kérjük, hogy legyen testi -  lelki ereje,  a
megkezdett út végigjárásához, legyenek hűséges követői, akik bátran vállalják a misszionáriusi
feladatot testvéreink között.
 
Üdvözlégy  Mária ...
 
7.  Kérünk  Szűzanyánk,  segíts,  hogy  Schönstatt  alapítóját,  Kentenich  atyát  mielőbb  boldoggá
avassák.
 
Üdvözlégy  Mária ...
 
8.  Kérünk  Szűzanyánk,  segíts,  hogy  növekvő  mozgalmunk  kiszolgálásához  szükséges  további
szentélyeket és központokat is meg tudjuk építeni
 
Üdvözlégy  Mária ...
 
9. Kérjünk Szűzanyánk, vedd magadhoz a mennyországba Zajkás Pétert, aki hűséges követőd volt
életében, és akinek ma volt a temetése.
 
Üdvözlégy  Mária ...
 
10. Kérünk, hogy a jövő évi választásokon adj nekünk olyan vezetőket, akik az igazság fényében
vezetik az országot, az egyszerű emberek érdekeit képviselik. Add, hogy nemzetünk megtalálja a
globális útvesztőkben azt az utat, amit Te jelöltél ki számára.
 
Köszönjük, hogy meghallgatod kéréseinket, kérünk fogadd el áldozatainkat.
 
Dicsőség  az  Atyának,  a  Fiúnak  és  a  Szentléleknek,  miképpen  kezdetben,  most  és  mindörökké,
Ámen.
 
Hatalmadra, jóságodra  építek, gyermekszívvel  bizalommal mély hitet.  Benned,  Anyám  és  szent
Fiadban hiszek vakon, bizalmamat mindörökké néktek adom. Ámen.
 
 
Csend kicsit hosszabb -  cetlik bedobása a korsóba , alatta ének :   Mert Te Uram ( 132)  
 
A szürkület idejére (18 órás vesperás) (Részlet Kentenich atya „Ég felé” c. könyvéből.)
 
bal oldal mondja  A Nap, hogy aludni térjen, készülődik, hív,  
      hogy a cönákulumba nézzünk.
 
jobb oldal mondja  Ott imádkoztad ki az Egyháznak a Lelket,
      ki azt a félmegoldásoktól megmentette,
      Krisztus tanításába bevezette, és benne
      az apostoli, vértanúi lelkületet élesztette.
 
 
bal oldal mondja  Így akarsz szentélyünkben munkálkodni,
      a hit szemét bennünk, gyengékben, erősíteni,
      hogy az életet Isten szemével lássuk,
      és mindig mennyei világosságban járjunk.
 
jobb oldal mondja  Engedd e fényben hívő módon látni,
      ahogy az Apa szeretete ma velem akart járni.
      A mérhetetlen adományért, melyet adott nekem,
      a Deo gratias a küldetéshez való hűség legyen.
 
bal oldal mondja  Boldog tisztelet illesse az Apát,  
      Krisztus által Máriával magasztalás,
 
jobb oldal mondja  a Szentlélekben dicsőséggel telve
      a világmindenségtől most és mindörökre. Ámen
 
Ének: Magnificat   (T5)
 
És végül imádkozzuk el együtt a Jubileumi Imádságunkat
 
Kedves Anyánk! Urunk Édesanyja!
Örömmel zarándokolunk szentélyedhez.
Kentenich atya hite arra indított Téged, hogy Schönstattban otthont építs magadnak.
Szentélyed árnyékában egy Család jött létre, egy új lelki út az egyházban, egy karizma
ebben a korban.
Ajándékainkkal töltjük meg a korsókat: hálával és bűnbánattal, odaadással és
vágyakkal.
Minden lépésünkkel a zarándokúton arra kérünk, hogy: lobbantsd lángra bennünk a
szeretet tűzét irántad, Kentenich atya és a Család iránt.  
Adj erőt ahhoz, hogy világunkban kialakíthassuk a szövetség kultúráját.
Nevelj bennünket, hogy a Te misszionáriusaid lehessünk ebben az évszázadban!  
Ámen.
 
   
Áldás:      A  Háromszor  Csodálatos  Anya,  Győzedelmes  Asszony,  Magyarok  Nagyasszonya
közbenjárására, Kentenich atya, Engling József, minden angyalok és szentek kérésére áldjon meg
bennünket,  családunkat,  barátainkat  a  mindenható,  szerető  és  jóságos  Isten  az  Atya,  a  Fiú  és  a
Szentlélek nevében!   Ámen
 
Záróének: Mária, Hozzád száll imánk (115)
 
 

 
 
Top! Top!