Családok a Családért Egyesület Magyar Schönstatt Család
Kezdőlap
2019.02.22 [01:41]
 
 
 • German formal - Sie
 • Hungarian formal
Női lélek
Alapítvány - Közhasznúsági jelentés 2005. Nyomtatás

Schönstatt Szentélyt Magyarországnak Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2005.


A szervezet 2005 évi közhasznú tevékenysége:

Az Alapítvány elsődleges célkitűzése a kápolna, ezt követően egy képző központ és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló épületek felépítése. A beruházási költségek ezek megvalósítására vonatkoznak:

 

Befejezetlen beruházások
Kápolna építése6.305,- eFt
Központ építése1.063,- eFt
Új MHC ház építése 683,- eFt
Beruházás összesen:8.051,- eFt
Marketing költség (szórólap , csekk) 90,- eFt
Szentelési ünnep költségei 438,- eFt
Összesen:8.579,- eFt

 A vagyon felhasználása:

Az Alapítvány vagyona tárgy évben 13,962- eFt értékben nőtt.

 Költségvetési támogatások felhasználása:

 Az Alapítvány a költségvetési támogatást nem kapott.
 

 Cél szerinti juttatások:

 Alapítvány a Családok a Családért Egyesület (Óbudavár, Fő u. 14.) számára 1.144,- eFt összegű támogatást nyújtott: elektromos hálózat közműfejlesztésére, valamint az egyesület beruházásában készülő MHC ház kivitelezésének finanszírozásához.

 

 Köszönetnyilvánítás:

 A Schönstatt Szentélyt Magyarországnak Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

Óbudavár, 2006. május 29.     Therné Rapcsák Ágnes

         kuratóriumi elnök

 
Alapítvány - Közhasznúsági jelentés 2004. Nyomtatás

Schönstatt Szentélyt Magyarországnak Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2004.

A szervezet 2004 évi közhasznú tevékenysége:

Az Alapítvány elsődleges célkitűzése a kápolna, ezt követően egy képző központ és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló épületek felépítése. A beruházási költségek ezek megvalósítására vonatkoznak:

 beruházás (kápolna és központ építése)8.145.626,- Ft
Marketing költség (szórólap , csekk)
49.625,- Ft
15 perc szeretet című hitéleti kiadvány: nyomdaköltsége 100.800,- Ft
Összesen: 8.296.605,- Ft

A vagyon felhasználása:

Az Alapítvány vagyona tárgy évben 11.503,- eFt értékben nőtt.

Költségvetési támogatások felhasználása:

Az Alapítvány a költségvetési támogatást nem kapott.
 

Cél szerinti juttatások:

Alapítvány a Családok a Családért Egyesület (Óbudavár, Fő u. 14.) számára 1.000,- eFt összegű támogatást nyújtott telekvásárlás céljából.

Köszönetnyilvánítás:

A Schönstatt Szentélyt Magyarországnak Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

Óbudavár, 2005. május 25.     Therné Rapcsák Ágnes

         kuratóriumi elnök

 
Apostolképző Nyomtatás

Az apostolképzőről és a Magyar Schönstatt Apostolokról

2005 nyarán Tilmann atya kezdeményezésére indult az első apostolképző évfolyam, melyet a következő években három további követett. Tilmann atya a Magyar Schönstatt Családon belüli mozgásokat érzékelve látta úgy, hogy létjogosultsága van egy új kezdetnek. Az apostoli évfolyamok családjai kezdetben az ő közvetlen irányítása, majd távoli kísérése, később – hisszük és tapasztaltuk – égi közbenjárása mellett dolgoztak és formálódtak.

Így alakult ki a Magyar Schönstatt családnak egy olyan ágazata, mely a 2013-as és 2014-es esztendők belső zsinati folyamatának eredményeként megfogalmazta „ars poetica”-ját:

„A Magyar Schönstatt Mozgalom apostolaiként

 • eszköz mivoltunk tudatában tudatosan keressük és alázattal vállaljuk a Gondviselő által nekünk szánt küldetést;
 • az apostolkodást létformánknak tekintjük;
 • létapostolkodásunkban a Teremtő és Megváltó Isten kegyelmére és a Háromszor Csodálatos Anya közbenjárására hagyatkozva folyamatos önneveléssel törekszünk a hitelességre;
 • Szűzanyánkra mint nevelőnőnkre és a Lélekre mint ihletőnkre bízva önmagunkat tudatos belső elköteleződéssel munkáljuk életszentségünket;
 • mint egyének és házaspárok belső elköteleződésünket a Schönstatt Család lelki közösségében éljük meg;
 • elköteleződésünk alapja az élő szeretetszövetség;
 • küldetésünk pecsétje az apostoli szentelés, mely még mélyebben kapcsol minket a Schönstatt közösségbe és egyben megerősít bennünket a külső szolgálatra.”

Először a jubileum évében,  2014. október 5-én kötelezték el magukat apostoli szentelés formájában  házaspárok erre az útra – kilencszer ketten. Ők azóta is törekszenek arra, hogy tudatosan keressék, figyeljék és értelmezzék a Jóisten keze nyomát életükben, felismerjék és készségesen, másokért érzett felelősséggel vállalják feladataikat.

Az apostolok jelenlegi köre várja soraiba azokat a családokat, házaspárokat, akik úgy érzik, ezen az úton megtalálhatják a maguk helyét Schönstatt közösségében. Olyan családokat hívnak, akik

 • több éve kötődnek Schönstatthoz;
 • vágynak arra, hogy annak lelkiségében folyamatosan és tartósan növekedjenek;
 • nyitottak arra, hogy a Magyar Schönstatt Családban akár véglegesen is elköteleződjenek;
 • a Szűzanyával kötött vagy kötendő szeretetszövetségüket Kentenich atya tanítását és Tilmann atya útmutatását követve igyekeznek élni és elmélyíteni, és ezáltal törekszenek az életszentségre;
 • rendszeres találkozást biztosító, de kötöttségeit tekintve lazább formát éreznek magukénak;
 • Schönstattban gyökerezve is fogékonyak maradnak a külső feladatokra;
 • az adódó feladatokat tudatosan vállalják, külső kötődéseiket apostoli területként élik meg, és azokon Schönstatt forrásaiból merítve dolgoznak.

Az újonnan csatlakozók először egy közös nyári apostolképző héten vesznek részt. Az apostolképző hét menetében megegyezik a többi családnapos héttel, tartalmában  ötvözi a hagyományos többedszeri résztvevős hét és az atyaszeminárium jellegzetességeit. A résztvevő házaspárok délelőttönként egy, az apostolképző tematikájához igazodó előadást hallgatnak meg, majd a második előadás helyett atyatanulmány formájában egy ehhez kapcsolódó Kentenich atya szöveget dolgoznak fel. Az első nyári hetet követően az apostolok évente két hétvégén – ősszel és tavasszal – talákoz(hat)nak, hogy közösen töltekezzenek. A hétvégi összejövetelek alkalmával

 • összegyűlnek a szentélyben és együtt imádkoznak;
 • Kentenich atya írásait tanulmányozva egyre mélyebb gyökereket eresztenek Schönstatt lelkiségébe;
 • Tilmann atya előadásait feldolgozva munkálják saját apostoli útjukat;
 • tapasztalataikat megosztva tanulnak egymástól.

A nyári hetet követően az azon részt vettek számára az ősszel még egy külön hétvége szerveződik. Ezután a „friss” apostolok a teljes apostoli kör hétvégéibe kapcsolód(hat)nak be. Nyaranta az apostolok – akár ott feladatot is vállalva! – a meghirdetett hagyományos családnapos vagy tematikus heteken vesznek/vehetnek részt, számukra külön hét – az elsőt leszámítva – nem szerveződik.

Sok év után az első nyári apostolképző hét tavaly zajlott Óbudaváron augusztus 9-15-ig, a következőre az idén, 2016-ban, augusztus 14-20-ig kerül majd sor. Az ezt követő őszi hétvége tervezett időpontja: 2016. november 4-6. – péntek estétől vasárnap délig.

Az apostoli ágazatról és annak munkájáról a fentieknél bővebben szívesen ad tájékoztatást és osztja meg élményeit:

Vértesaljai Vali – vertesaljai.janos (kukac) gmail.com vagy +36 30 531 0117
Reményi Laci és Judit – laci (kukac) remenyicsalad.hu vagy +36 30 9891 375
  judit (kukac) remenyicsalad.hu vagy +36 30 292 4001
 
Márianővérek Nyomtatás
Schönstatti Márianővérek Világi Intézménye

A közösség hivatása: családi és ifjúsági pasztoráció.

A Schönstatti Márianővérek Világi Intézménye egy közösség a Schönstatti Apostoli Mozgalom közösségei között.
A Schönstatti Márianővérek a legrégebben, 1926-ban, létrejött – egyházjogilag később lehetővé vált – világi intézmény. Kentenich atya így fejezte ki, milyen szándékkal alapított női közösségeket: „Semmi sincs, ami Istenhez annyira hasonló, mint egy nemes nő, … a kedves Szűzanya testvére, amilyennel szívesen szeretném az egyházat megajándékozni.”

A Nemzetközi Schönstatt Mozgalom, s azon belül a Márianővérek célja a „világ krisztusivá való máriás átalakítása”. A rend tagjai a mai világban élve olyan korszerű személyiségekké akarnak válni, akik keresztény női mivoltukban Máriát veszik példaképül. Ez történhet a Schönstatt Mozgalom többi közösségének: az ifjúságnak, nőknek, családoknak a szolgálatában, vagy egyéb egyházi vagy világi foglalkozásukban – a lelkipásztorkodásban, nevelésben és képzésben, az egészségügyben, szeretetszolgálatban, a misszióban vagy valamilyen szabadfoglalkozás területén – vagy éppen a kontemplatív életre szóló meghívást követve az örökimádó nővérközösségben. Ők Schönstattban élnek külön rendházban (kontemplatívák).
 
A Schönstatti Márianővérek nem tesznek fogadalmat, hanem ún. „szerződéses szentelés“ útján kötik magukat a közösséghez, az Egyházhoz. Lényeges eleme lelki életüknek, hogy szentelésüket igyekeznek folyamatosan lélekkel áthatni, és szentelésük megújításával magukat naponta szabadon Istennek ajándékozni.

A közösségnek már a kommunista időszakban is volt kapcsolata Magyarországon. 1992-ben Pilisszentléleken vásároltak egy házat és egy márianővér átköltözött Ausztriából Magyarországra. A legközelebbi nővérközösség Bécsben van. Innen jártak a nővérek Magyarországra, ifjúsági pasztorációt végezve, lelki napokat tartva, kapcsolatban a családmozgalommal, inspirálva az ún. zarándokszentély mozgalmat. Mindezt a munkát az itt élő magyarországi megbízott kíséri figyelemmel és koordinálja. Az ország különböző részein vannak ifjúsági csoportok, a nyári fiú- és leánytáborokon – 7 éves kortól – kb. 150 fiatal vesz részt.

Kapcsolatot tartanak a romániai magyarokkal, különösen a leányifjúsággal és a papokkal. Közösségüknek két magyar noviciája és egy jelöltje van, akik az itthoni és a szomszédos országokban élő magyarok között végzendő apostoli munkára készülnek.

Az egész világon jelen van a rend 2800 nővérével. Európa legtöbb országában Oroszországtól Skóciáig vannak schönstatti márianővérek, a legtöbben Németországban, Lengyelországban, Csehországban, Ausztriában és Svájcban valamint Olaszországban. Európán kívül Chílében és több dél-, és közép-amerikai országban, valamint az USA-ban, Ausztráliában (a Fülöp-szigetek-kel), Indiában, Dél-Afrikában és Közép-Afrikában (Burundiban) van tartományuk.

Egyházjogi státusz: pápai jogú világi intézmény (institutum saeculare)
A közösség jogi személy.

A közösség nemzetközi központja:
M. Jacoba Kesselheim Generaloberin
Cím: Berg Schönstatt 1.; D-56179 Vallendar; Németország
Tel.: 0049+(261)64-04-1; fax: 0049+(261)64-04-432

A közösség magyar központja:
Schönstatt-Ház
(a mozgalom pártolóinak találkozóhelye, lelki központja)
Pertschy M. Aquila
Cím: 2500 Pilisszentlélek, Ifjúság u. 8.
Tel.: (33)426-080
Tovább...
 
Közösségek Nyomtatás
Schönstatt szervezeti sajátossága: sok független közösség szabad szövetsége, melyek az igények, lehetőségek és az elkötelezettség szerint mintegy koncentrikus körökben helyezkednek el a kegyelmi forrás körül. Legkívül vannak a mozgalommal csak szimpatizálók köre. Ezen belül helyezkednek el az ún. Nép- és Zarándokmozgalom majd a liga közösségek: pl. papok, férfiak, nők, családok, fiúk, lányok stb. ligája. Szorosabb elkötelezettséget jelentenek a szövetségek: papok, nők, férfiak, családok szövetsége stb. A mozgalom magját az ún. kötelékek képezik: a Schönstatti atyák, a Mária-nővérek, Schönstatti nők, Mária-testvérek és a családok köteléke.

 
<< Első < Előző 51 52 Következő > Utolsó >>

Találatok 451 - 459 / 460
 
Top! Top!