"Atyánknak nincs senkije csak én és te, csak a Schönstatt-családja.

És ezért mondhatjuk, hogy a küldetése bennünk él tovább és

ennyiben vagyunk mi együtt az ’élő atya’ e kor számára”.(P. H. Walter, Konferenz 2014)


Mi 89-en a Schönstatt-mozgalom felelősei az öt kontinens 32 országából valamint az Általános Elnökség tagjai 2009 február 1-8 között összejöttünk Schönstatt eredetének helyén.

Magunkkal hoztuk a szeretetszövetség gazdag teljességét, amelyben minden kultúra eredetisége kifejezésre talált.

A nyelvek és tapasztalatok sokféleségében cönákulum-légkört, egy kegyelmi eseményt éltünk át. Ez tette lehetővé, hogy együtt annak keresésére induljunk, hogy mit vár családunktól az élet Istene Schönstatt 100 éves  ünnepén. 

Tudtuk, hogy e megtapasztalásunkban imával kísér bennünket sok fivérünk és nővérünk a szeretetszövetségben az egész világon.

A munkacsoportokban és a plenáris üléseken az intenzív csere által  - a nyíltság, az egyesek eredetiségének kölcsönös értékelése és nagyrabecsülése által – az egység a sokféleségben légköre alakult ki.


Együtt fedeztük fel a gyümölcsöket, melyek Schönstatt által ebben az első 100 évben növekedtek mindenfelé, ahol Schönstatt jelen van. Hasonlóképp becsületesen megnéztük a személyes és közösségi korlátainkat is, melyeket a mögöttünk fekvő korszak történelme mutatott meg.

 Tele örömmel és hálával újra tudatosult bennünk, hogy Schönstatt-családunk lényegi magva a Máriával kötött szeretetszövetség. Kentenich atya és a kongreganisták kis csapata által 1914 október 18-án az Ősszentélyben megvalósított láthatatlan hitbeli tett: Schönstatt alapítása, teljes eredeti frissességében él bennünk tovább. Csodálkozva állapítottuk meg, hogy a világ minden táján a Máriával kötött szeretetszövetség valóságába vetett mély hit motiválja és lelkesíti tetteinket. Ez gyümölcsözőségünk forrása és Krisztus követésünk konkrét formája. Ezt akarjuk a 2014-es jubileumon ünnepelni.

  Az ünneplés hogyanjára vonatkozóan, tehát hogy milyen szellemben ünnepeljünk, újra átgondoltuk, hogyan mutatta nekünk atyánk és alapítónk az életáramlatok megragadását és az általuk való vezetést. Megpróbáltuk érzékelni a különböző áramlatokat, melyek a Schönstatt-családunkban hatékonyak. Örömmel fedeztük fel, hogy a szeretetszövetség forrása ma különösen is a következő élet-áramlatokban fejeződik ki:

A szentély ereje minden dimenziójában,

Kötődés atyánkhoz és karizmájához,

Missziós indíttatás,

A Schönstatt-család egységének adománya és kihívása

 Szeretnénk, ha ez a szellem alakítaná mind az előkészületet, mind pedig a jubileumi ünnep tartalmait.

Mindenkit hívunk, hogy az életkörülményeinek megfelelően ápolja és támogassa ezeket az áramlatokat, melyeknek erejével visszük el a szövetség kegyelmi áramát apostoli stratégiánk különféle területeire.

 Isten vezetése a pillantásunkat először saját önazonosságunkra irányítja, hogy ebből a perspektívából és ebben a fényben felfedezzük a nyitott ajtókat, hogy azokon át a küldetésünket bevigyük az egyházba és a mai világba. Érzékeljük, hogy a szeretetszövetség képes létrehozni egy kultúrát, mely a kor gondjaira az élet minden területén választ tud adni.

Meg tudtunk állapodni öt sajátos stratégiai területben, amelyre e történelmi órán koncentrálni akarjuk apostoli tevékenységünket és amelyeket szeretnénk továbbfejleszteni:

A házasság és a család térsége,

Az ifjúság kihívásai és dinamikus ereje,

A pedagógia területén Kentenich atya szellemiségének forgalmazása és mélyebb áthatása,

Az egyházmegyei és globális együttműködés az egyházban az őseredeti karizmánk tartalmi megformálásában,

Hatékony együttműködés egy új társadalmi rend és a szeretetszövetségtől lelkesített kultúra kialakításában.

 Egész Schönstatt-családunkat szeretnénk arra indítani, hogy a centenáriumi ünnepre való előkészület során és azon túl e különösen kihangsúlyozott területeken keressen konkrét alkalmazásokat és fejlessze tovább tevékenységét.

 Ehhez csatlakozik a kérdés, hol és mikor akarjuk a centenáriumot megünnepelni és milyen jelképes cselekedeteket akarunk megvalósítani mint a jubileumunk szellemiségének kifejezését, eszközét és biztosítékát. Az alapkő: az alapítás eseményének ünnepe. E körül csoportosulnak az ünnep többi építőkövei: Schönstattban, Rómában és különböző helyeken. Az egyes országok (Schönstatt mozgalmainak) hozzájárulásaiból kiindulva nagyon világosan látszik, hogy háromszor csodálatos anyánk 2014. október 18-án zarándoklatra hív bennünket az Ősszentélyhez, mely mindenki számára nyitva kell, hogy álljon. A hely és az idő számunkra  megszentelt jellegű. Az eredet helyén való ünnepnek szimultán össze kell kapcsolódnia az egész világgal. Így lesz nyilvánvalóvá, mily messze kiterjedt az Ősszentély kegyelmi folyama és mily nagy a gyümölcsözősége, mely 100 évvel később visszaömlik az ős-Schönstattba.

 A jubileumnak van egy másik gyújtópontja is. Atyánkkal együtt összegyűlünk az egyház szívében, hogy megújítsuk érte való erőbedobásunkat és kihangsúlyozzuk missziós jellegünket. Ajándékba visszük szentélyeink gyümölcseit és apostoli projektjeinket. Kérjük a szentatyát, hogy küldjön bennünket. Így ragadjuk meg alapítónk kívánságát, mely Belmonte szentélyében így jutott kifejezésre: omnia matri ecclesiae (mindent az egyház anyjának).

 A jubileumi ünnepségek e szellemében reméljük, hogy minden nemzeti Schönstatt-család a realitásoknak és a lehetőségeknek megfelelően lokális szinten is megünnepli az alapítás eseményét. Ilyen módon a távol eső körök az egész világon részt vehetnek a kegyelem órájában. A szeretetszövetség megújításának előkészítése és ünneplése során befogadhatjuk e jubileum kegyelmeit.

 A cönákulum-óránkból nagy egyetértésre találtunk az adományokra vonatkozóan, melyeket a jubileumra szeretnénk megkapni: Pl.: egy igazi missziós impulzus; az atyában való szolidáris családiasság szelleme; életszentség – az ahhoz szükséges kegyelmek, hogy élet-áramlatainkat tápláljuk és apostoli stratégiánkat konkretizáljuk. Ez adományok és nagy feladatok vannak előttünk.

 E dokumentum szellemében fogja az Általános Elnökség koordinálni a lépéseket a jubileum közös előkészítésének útján  - a szükséges bizottságok felállításával, a jelmondat kialakításával, alapítónknak az öt stratégiai területre vonatkozó szövegeinek kiadásával, vagy az előttünk álló évek számára közös hangsúlyok kiválasztásával 2013. október 18-ig, a jubileumi év kezdetéig.  

 A konferencia legtöbb résztvevőjének kívánsága szerint tartsunk trienniumot (három évet), melynek tartalmai a már említett, a nemzetközi Schönstatt-családban tapasztalt élet-áramlatok (legyenek).

 Lezárásként szeretnénk, ha az Atya-jelkép – melyet alapítónk ajándékozott nekünk -   hamarosan megkezdené világ-utazását. Vágyódunk arra, hogy Schönstatt-családunk újra összegyűljön Kentenich atya körül, megtisztuljon és növekedjen az egységben, hogy megerősödjünk az egyház és a társadalom szolgálatára vonatkozó küldetésünk számára. 

 Schönstatt, 2009. február 7-én

Címkék: 
családkongresszus