http://www.elmostrador.cl/media/2013/04/errazuriz-y-papa_8550-L0x0_230x230.jpg A va­ti­ká­ni ál­lam­tit­kár­ság áp­ri­lis 13-án köz­le­ményt bo­csá­tott ki, amely­ben ar­ról tá­jé­koz­tat, hogy Fe­renc pá­pa a konk­lá­vét meg­elő­ző ál­ta­lá­nos kong­re­gá­ci­ók so­rán fel­me­rült ja­vas­la­to­kat fi­gye­lem­be vé­ve lét­re­ho­zott egy bí­bo­ro­sok­ból ál­ló cso­por­tot, amely­nek fel­ada­ta az lesz, hogy ta­nác­­csal lás­sa el a szent­atyát az egye­te­mes egy­ház ve­ze­té­sé­vel kap­cso­lat­ban, és ta­nul­má­nyoz­za a ró­mai kú­ri­á­ra vo­nat­ko­zó Pastor bonus apos­to­li kons­ti­tú­ció fe­lül­vizs­gá­la­tát.

A nyolc bí­bo­ros kö­zül hét a kü­lön­bö­ző vi­lág­ré­sze­ket kép­vi­se­li, egy pe­dig a Va­ti­kánt, pon­to­sab­ban Va­ti­kán Vá­ros­ál­la­mot – és nem a ró­mai kú­ri­át. Az egyik bíboros schönstatti:
Fran­cis­co Javier Errázu­riz Ossa bí­bo­ros, San­ti­a­go de Chi­le nyu­gal­ma­zott ér­se­ke. San­ti­a­gó­ban (Chi­le) szü­le­tett 1933-ban. A Schön­statt-moz­galom tag­ja­ként szen­tel­ték pap­pá 1961-ben. 1991-ben szen­tel­ték püs­pök­ké. 1996-tól Val­pa­raí­so, 1998-tól 2010-ig pe­dig San­ti­a­go ér­se­ke. 2004-ig volt a Chi­lei Püs­pö­ki Kon­fe­ren­cia el­nö­ke. 2003 és 2007 kö­zött a La­tin-ame­ri­kai Püs­pö­ki Kon­fe­ren­cia el­nö­ke volt. 2001 óta bí­bo­ros.

Forrás: Új Ember

Bővebben ide kattintva