A pápai dekrétum a Schönstatt-mozgalomnak a jubileumi évben teljes búcsút engedélyez.

A teljes búcsút 2013. okt. 18. - 2014. okt. 26. között lehet elnyerni, ennek részletei a Tovább gombra kattintva olvashatóak. 

 

Pater Heinrich Walter a Schönstatti atyák intézetének általános elnöke és a nemzetközi Schönstatt Mozgalom Általános Elnökségének vezetője tájékoztatta Ferenc pápát a jubileumi ünnepségekről, melyekkel arra a napra emlékeznek meg, amelyen 100 évvel ezelőtt Josef Kentenich az Katolikus Apostolatus társaság akkori papja, a vallási megújulás ügyétől indíttatva létrehozta a Vallendar melletti Schönstattban a fent nevezett művet. Ez egy felszentelési ünnepséggel, egy Máriával kötött szeretetszövetséggel történt, akit Háromszor Csodálatos Anya, Királynő és Úrnő címen tisztelünk.

Hogy a hívők elnyerhessék az isteni kegyelmek gazdagságát, a Szentatya az egyetemes egyházért érzett aggodalommal és a nemzetközi Schönstatt Mozgalom tagjaihoz való különös odafordulással teljes búcsút engedélyez, amely a szokásos feltételek mellett (szentgyónás, szentáldozás, a Szentatya szándékára végzett ima által) nyerhet el a mozgalom minden tagja és más hívők is, akik a jubileumot megünneplik, amennyiben bűneiket őszintén megbánják és szívüket egyesítik a hit évének lelki céljaival.

A teljes búcsút az nyerheti el, aki 2013. október 18-a és 2014. október 26-a között részt vesz a jubileumi ünnepségeken, vagy megfelelő szentmisén hívő lélekkel vesz részt, vagy legalább egy rövid időt tölt el szemlélődéssel, és ezt egy miatyánk, egy hiszekegy és egy a Háromszor Csodálatos Anya, Királynő és Úrnőhöz intézett könyörgéssel fejezi be.

A teljes búcsú a megadott időszak minden napján érvényes Schönstattban, a megállapított jubileumi napokon pedig Rómában, valamint a világ valamennyi Schönstatt kápolnájában.

A mozgalom azon tagjai, akiket betegség vagy más nyomós ok megakadályoz abban, hogy rész vegyenek a jubileumi ünnepségeken, elnyerhetik a teljes búcsút, ott ahol vannak, ha elfordulnak minden bűntől, és elhatározzák, hogy mihelyt lehet, teljesítik a három szokásos feltételt, ha lelkileg kapcsolódnak a szent ünnephez imáik szenvedéseik és életük kellemetlenségei által, amelyeket Mária által felajánlanak az irgalmas Istennek.

Hogy az isteni megbocsátás elnyerésének lehetőségét megkönnyítsék az egyház oldó hatalma által ez az irat kéri a Schöntatt-atyákat, és a Schönstatthoz tartozó papokat, hogy készségesen és szívesen álljanak a hívek részére, a szentgyónás szentségének a kiszolgáltatása által és a betegeknek gyakran ajándékozzák a szentáldozást.

Kelt: Rómában, az Apostoli Penitenciáriában 2013. október 2-án.

 Schönstatt centenáriumára engedélyezett teljes búcsú feltételei

 A pápai dekrétum, mely a Schönstatt-mozgalomnak a jubileumi évben teljes búcsút engedélyez, további kifejtést és szabályozást igényel. Először is szem előtt tartjuk a dekrétumot kibocsátó tekintély szándékát. Ennek keretei között alkalmazzuk saját lelkipásztori helyzetünkre a Dekrétumot.

 Időszak:

  • 1. Rendelkezés:

A teljes búcsút 2013. okt. 18. - 2014. okt. 26. között lehet elnyerni

Helyszín:

- „Schönstattban“ az alapítás helyszínén: az Ősszentélyben

- „Rómában“

- „A világ valamennyi Schönstatt-kápolnájában“

 2. Rendelkezés:

Schönstatt-kápolna alatt azokat a szentélyeket értjük, melyeket az illetékes (schönstatti) nemzeti elnökség vagy az Általános Elnökség mint Schönstatt-kápolnát elismert.

A Dekrétum értelmében a teljes búcsú helyszíne nem terjed ki a háziszentélyekre sem a zarándok szentélyekre, mivel ezt a szándékot sem a mi megkeresésünk, sem a törvényhozó nem fejezte ki.

 Mikor:

 - Schönstattban: a vonatkozó időszak „minden napján“

- Rómában és a világ valamennyi Schönstatt-kápolnájában: „meghatározott ünnepnapokon “

 3. Rendelkezés:

Rómára vonatkozóan „meghatározott ünnepnapoknak” számítanak a közös zarándoklatunk napjai: 2014. okt. 23-26.

 A világ valamennyi Schönstatt-kápolnájára vonatkozóan leszögezzük, hogy a jubileumi év minden napja „meghatározott ünnepnapnak” számít.

 Függesszük ki a Dekrétumot ezzel a három Rendelkezéssel valamint a teljes búcsúra vonatkozó általános szabályokkal együtt a nép nyelvén a Szentélyben!

 Kelt: A nemzetközi Schönstatt-mozgalom Általános Elnöksége részére, Schönstattban, 2013. 10. 18-án

 A búcsú elnyerésre vonatkozó általános szabályok

   (Lásd: Poenitentiaria Apostolica, Enchiridion Indulgentiarum, 16.07.1999, Normae de indulgentiis.)

   A búcsú Isten színe előtt a (a gyónás szentsége által) már megbocsátott bűnökért járó, ideigtartó büntetések elengedése. (lásd. KEK 1471).

  • Minden hívő, aki a kegyelem állapotában van, nyerhet búcsút önmagáért vagy a közbenjárás értelmében a megholtakért.
  • Feltételek: becsületes elfordulás minden bűntől, a bocsánatos bűnöktől is; gyónás; áldozás; ima a pápa szándékára. (Lásd: jubileumi Dekrétum)
  • Teljes búcsút naponta egyszer lehet nyerni.
  • Egyetlen gyónással többször is lehet búcsút nyerni. A szentáldozást és a pápa szándékára végzett imát (legalább egy Miatyánkot és Üdvözlégyet) lehetőség szerint a búcsú nyerés napján, vagy 20 napon belül kellene elvégezni.