Elhunyt Gódány Róbert, a magyar Schönstatt családmozgalom meghatározó alakja

A Magyar Schönstatt Család a lelkiségi mozgalom hazánkban való meghonosodásában alapvető szerepet játszó Gódány Róberttől búcsúzik, aki szeptember 19-én hunyt el.

Gódány Róbert 1939. november 17-én született Budapesten. Dunapentelén élő földműves nagyszülei családjában nevelkedett, akik tanulásra biztatták. Már fiatalkorában markánsan megélte nagyfokú benső szabadságvágyát, erőteljes igazságérzetét. Határozott személyiségéből fakadóan az alig 17 éves fiatal az 1956-os forradalom és szabadságharc napjaiban környezetében többszörösen is szerepet vállalt, majd decemberben Ausztriába disszidált.

Az érettségi megszerzését követően Bécsben matematikát, filozófiát kezdett tanulni az egyetemen. Mivel hamar felismerte, hogy más eszközök kellenek a világ jobbra fordításához, 1959-től a Pázmáneum kispapjaként kezdett teológiát tanulni. Abban az évben került kapcsolatba először a schönstatti lelkiségi mozgalommal is: egy Bécsben élő schönstatti nővér szervezésében jutott el kispaptársaival Schönstattba. Ott rögtön megérintette az a lelkület, mely minden keresztényt arra buzdít, hogy az életszentségre törekedjen.

Nyitottsága, egyben mélységre való törekvése hatására 1962 novemberében néhány hétre Milwaukee-ba ment, hogy találkozhasson és személyesen megismerkedhessen a Schönstatt Mozgalom alapítójával, Joseph Kentenich atyával, ki ekkoriban ott élt és működött. Beszélgetéseik során Kentenich atya Gódány Róbert élethelyzetét megismerve azzal biztatta őt, hogy neki és társainak is az a feladatuk, hogy a szeretetfolyamot tudatosítsák, abban megerősödjenek, majd közösségként ezt továbbadják; később elvihetik Magyarországra, majd akár tovább, keletre.

1964-ben, miután felismerte, hogy más a hivatása, Gódány Róbert laikusként fejezte be teológiai tanulmányait, s hitoktatóként kezdett dolgozni. A következő években a bécsi schönstatti kör megerősítésében is szerepet vállalt. 1966 augusztusában kötött házasságot Gregorich Ritával. Közös életükre Kentenich atyától a következő buzdítást kapták: „Tegyétek egymást kölcsönösen boldoggá!” Ettől fogva Bécsben barátaikkal a családmozgalom kialakításában működtek közre. 1968 és 1976 között öt gyermekük született: Mária, Veronika, Péter, Tamás és Anna.

A ’70-es évek végére ért meg a Gódány házaspárban a közös elhatározás, hogy engedve hazaszeretetüknek visszaköltöznek Magyarországra családjukkal. Bízva a Szűzanyával kötött szeretetszövetség megtartó erejében, valamint barátjuk, Tilmann Beller schönstatti atya ígéretében, hogy vele minden körülmények között élő kapcsolatban maradnak, 1980-ban Óbudaváron vásárolt házukban kezdtek új életet. Az ekkor Bécsben már számítástechnikában jártas, programozóként dolgozó Róbert kezdetben a zánkai termelőszövetkezetben vállalt gyalogmunkás, majd állatgondozói munkát. Néhány évvel később a veszprémi püspökségen tudta programozói jártasságát az Egyház szolgálatába állítani.

Veszprém környéki fiatal katolikus házaspárokkal, családokkal elmélyülő kapcsolataiknak és Tilmann Beller atyának köszönhetően 1983-ban létrejöhetett a magyar schönstatti családmozgalom. 1985-től az óbudavári Gódány-házban rendezték meg a nyári családnapokat, melyek a házaspárok közös lelkigyakorlatát ötvözték a családok nyaralásával.

Gódány Róbert környezetében mindig a kezdeményező, aktív szolgáló szeretetet gyakorolta. A rendszerváltást követő első két ciklusban Óbudavár település lakóit polgármesterként segítette és vezette; a közösségben az 1992-ben létrehozott Családok a Családért Házas- és Családpedagógiai Egyesület első elnökeként vállalt többek között kitüntetett szerepet. Feleségével, Ritával 2007-től, amikor Tilmann Beller atya visszavonult, hét éven át másik három házaspárral együtt a családmozgalom vezetésében működtek közre. 2012-ben jelentek meg Róbert és Rita fordításában Kentenich atyának a dachaui koncentrációs táborban írt imádságai, az Ég felé címmel, a kötetből megismerhetjük a Schönstatt lelkiségét a maga teljességében és hitelességében.

A szélesebb társadalmi nyilvánosság 1994-ben Pro Comitatu, 2000-ben A Családokért díjjal fejezte ki köszönetét és nagyrabecsülését számára.

Az utolsó években a közösség egyre nagyobb fordulatszámmal zajló életétől kissé visszahúzódva feladatot és örömet a nagycsalád, a nagyobbrészt helyben élő huszonhárom unoka egyszerű és alázatos szeretetében keresett és talált.

Hálát adunk Schönstatt anyjának és királynőjének, a Szűzanyának Róbert rendkívül termékeny életéért.

Forrás: Csermák Kálmán/Magyar Schönstatt Mozgalom

Fotó: Magyar Schönstatt Mozgalom

Magyar Kurír