Családok a Családért Egyesület Magyar Schönstatt Család
2017.06.24 [12:24]
 
 
  • German formal - Sie
  • Hungarian formal
Hírek
Én kis kertet kerteltem Nyomtatás

  Elfogadták a kiskertes projektünk szakmai beszámolóját és a pénzügyit elszámolást is.

MHC Szeretettel, Zsuzsa

További információ: http://csaladok.schoenstatt.hu/En-kis-kertet-kerteltem/

 
JUBILEUMI AJÁNDÉK A SCHÖNSTATT MOZGALOMNAK Nyomtatás

 

JUBILEUMI AJÁNDÉK A SCHÖNSTATT MOZGALOMNAK1

A Nemzetközi Schönstatt Mozgalom nagy örömmel értesült a meglepő hírről, miszerint a pallottinus atyák közössége ma a Tartományi Gyűlésen úgy határozott, hogy az Ősszentélyt és a hozzá tartozó zarándok területet a Schönstatt Mozgalomnak adja jubileumi ajándékként az alapítás 100 éves évfordulójának alkalmából. Amikor Isten pünkösdi Lelke működik, valami meglepően újat hoz létre és beindul az élet.

 

 

 JUBILEUMI AJÁNDÉK A SCHÖNSTATT MOZGALOMNAK1  

1 Hírforrás: http://www.schoenstatt.org/en/news/1504/53/Jubilee-Gift-to-the-Schoenstatt-Movement.htm

Németül ld. : http://www.schoenstatt.org/de/news/2216/112/Jubilaeumsgabe-an-die-Schoenstattbewegung.htm

A Nemzetközi Schönstatt Mozgalom nagy örömmel értesült a meglepő hírről, miszerint a pallottinus atyák közössége ma a Tartományi Gyűlésen úgy határozott, hogy az Ősszentélyt és a hozzá tartozó zarándok területet a Schönstatt Mozgalomnak adja jubileumi ajándékként az alapítás 100 éves évfordulójának alkalmából. Amikor Isten pünkösdi Lelke működik, valami meglepően újat hoz létre és beindul az élet.

A pünkösd előtti napokban újra párbeszéd alakult ki Schönstatt és a pallottinus atyák között, hogy az Ősszentély [tulajdonjogára/használati jogára] és a schönstatti völgyben kialakult helyzetre megoldást találjanak. Most pedig örülhetünk annak a nagyon nagylelkű gesztusnak, hogy a schönstatti zarándok területet nekünk adták. Köszönetet mondunk a pallottinus közösségnek a jó szándékért, és ezt a jubileumi ajándékot annak a jelének tekintjük, hogy ők a jövőben is készek a Schönstatt Mozgalommal együtt tovább dolgozni itt Schönstattban.

Hálásak vagyunk természetesen a Háromságos Egyistennek, aki nyilvánvalóan közreműködött ebben a folyamatban. És köszönetet mondunk a Szűzanyának, aki bizonyosan kísérte az elmúlt napokban és hetekben elmondott imáinkat, könyörgéseinket, és aki hozzájárult ahhoz, hogy új ajtók nyíljanak meg és ilyen jó megoldása legyen ennek az ügynek.

Örömben és hálával,

Theo Breitinger atya

Schönstatti Atyák tartományfőnöke

Alább közöljük a pallottinus atyák által kiadott sajtóközleményt:

A pallottinusok Jézus Szíve Tartománya

2013. május 22. szerda, 13:00

Sajtóközlemény

A pallottinus atyák odaadják a kegyelem szentélyét a Schönstatt Mozgalomnak

A pallottinus atyák közössége a Schönstatt Mozgalomnak adja a vallendar-schönstatti zarándok kápolnát ajándékként a 2014-es Jubileumi Év alkalmából. Ezt a Tartománygyűlés határozta el, a közösség legmagasabb szintű vezető testülete a 2013. május 22-i ülésen a Tartományi Központban Friedbergben (Bajorország). A szentély mellett az adomány része az azt körülvevő zarándok terület is.

Részletes tárgyalások után a gyűlés megegyezett abban, hogy ez a Tartományi Vezetés és a Wasserburg Ház2 közös ajándéka lesz. Helmut Scharler atya, a Pallottinus Tartományfőnök azt mondta: „A Schönstatt

 

 

 JUBILEUMI AJÁNDÉK A SCHÖNSTATT MOZGALOMNAK1

1 Hírforrás: http://www.schoenstatt.org/en/news/1504/53/Jubilee-Gift-to-the-Schoenstatt-Movement.htm

Németül ld. : http://www.schoenstatt.org/de/news/2216/112/Jubilaeumsgabe-an-die-Schoenstattbewegung.htm

A Nemzetközi Schönstatt Mozgalom nagy örömmel értesült a meglepő hírről, miszerint a pallottinus atyák közössége ma a Tartományi Gyűlésen úgy határozott, hogy az Ősszentélyt és a hozzá tartozó zarándok területet a Schönstatt Mozgalomnak adja jubileumi ajándékként az alapítás 100 éves évfordulójának alkalmából. Amikor Isten pünkösdi Lelke működik, valami meglepően újat hoz létre és beindul az élet.

A pünkösd előtti napokban újra párbeszéd alakult ki Schönstatt és a pallottinus atyák között, hogy az Ősszentély [tulajdonjogára/használati jogára] és a schönstatti völgyben kialakult helyzetre megoldást találjanak. Most pedig örülhetünk annak a nagyon nagylelkű gesztusnak, hogy a schönstatti zarándok területet nekünk adták. Köszönetet mondunk a pallottinus közösségnek a jó szándékért, és ezt a jubileumi ajándékot annak a jelének tekintjük, hogy ők a jövőben is készek a Schönstatt Mozgalommal együtt tovább dolgozni itt Schönstattban.

Hálásak vagyunk természetesen a Háromságos Egyistennek, aki nyilvánvalóan közreműködött ebben a folyamatban. És köszönetet mondunk a Szűzanyának, aki bizonyosan kísérte az elmúlt napokban és hetekben elmondott imáinkat, könyörgéseinket, és aki hozzájárult ahhoz, hogy új ajtók nyíljanak meg és ilyen jó megoldása legyen ennek az ügynek.

Örömben és hálával,

Theo Breitinger atya

Schönstatti Atyák tartományfőnöke

Alább közöljük a pallottinus atyák által kiadott sajtóközleményt:

A pallottinusok Jézus Szíve Tartománya

2013. május 22. szerda, 13:00

Sajtóközlemény

A pallottinus atyák odaadják a kegyelem szentélyét a Schönstatt Mozgalomnak

A pallottinus atyák közössége a Schönstatt Mozgalomnak adja a vallendar-schönstatti zarándok kápolnát ajándékként a 2014-es Jubileumi Év alkalmából. Ezt a Tartománygyűlés határozta el, a közösség legmagasabb szintű vezető testülete a 2013. május 22-i ülésen a Tartományi Központban Friedbergben (Bajorország). A szentély mellett az adomány része az azt körülvevő zarándok terület is.

Részletes tárgyalások után a gyűlés megegyezett abban, hogy ez a Tartományi Vezetés és a Wasserburg Ház2 közös ajándéka lesz. Helmut Scharler atya, a Pallottinus Tartományfőnök azt mondta: „A Schönstatt

Tovább...
 
Schönstatti bíboros Ferenc pápa ta­nács­adói tes­tü­letében Nyomtatás

http://www.elmostrador.cl/media/2013/04/errazuriz-y-papa_8550-L0x0_230x230.jpg A va­ti­ká­ni ál­lam­tit­kár­ság áp­ri­lis 13-án köz­le­ményt bo­csá­tott ki, amely­ben ar­ról tá­jé­koz­tat, hogy Fe­renc pá­pa a konk­lá­vét meg­elő­ző ál­ta­lá­nos kong­re­gá­ci­ók so­rán fel­me­rült ja­vas­la­to­kat fi­gye­lem­be vé­ve lét­re­ho­zott egy bí­bo­ro­sok­ból ál­ló cso­por­tot, amely­nek fel­ada­ta az lesz, hogy ta­nác­­csal lás­sa el a szent­atyát az egye­te­mes egy­ház ve­ze­té­sé­vel kap­cso­lat­ban, és ta­nul­má­nyoz­za a ró­mai kú­ri­á­ra vo­nat­ko­zó Pastor bonus apos­to­li kons­ti­tú­ció fe­lül­vizs­gá­la­tát.

A nyolc bí­bo­ros kö­zül hét a kü­lön­bö­ző vi­lág­ré­sze­ket kép­vi­se­li, egy pe­dig a Va­ti­kánt, pon­to­sab­ban Va­ti­kán Vá­ros­ál­la­mot – és nem a ró­mai kú­ri­át. Az egyik bíboros schönstatti:
Fran­cis­co Javier Errázu­riz Ossa bí­bo­ros, San­ti­a­go de Chi­le nyu­gal­ma­zott ér­se­ke. San­ti­a­gó­ban (Chi­le) szü­le­tett 1933-ban. A Schön­statt-moz­galom tag­ja­ként szen­tel­ték pap­pá 1961-ben. 1991-ben szen­tel­ték püs­pök­ké. 1996-tól Val­pa­raí­so, 1998-tól 2010-ig pe­dig San­ti­a­go ér­se­ke. 2004-ig volt a Chi­lei Püs­pö­ki Kon­fe­ren­cia el­nö­ke. 2003 és 2007 kö­zött a La­tin-ame­ri­kai Püs­pö­ki Kon­fe­ren­cia el­nö­ke volt. 2001 óta bí­bo­ros.

Forrás: Új Ember

Bővebben ide kattintva

 
Gertrud-Maria Erhard nővér előadása Nyomtatás

http://lh4.ggpht.com/-0173U_TFH30/S8Q4_YQCMEI/AAAAAAAAFJI/XpRNHRDjqVA/B_IMG_4880_LR.jpg?imgmax=800  Elhangzott 2013.ápr.7-én Óbudaváron a kápolnaünnepen

 Derűvel a jövőbe!

 Kedves Barátaim, kedves vendégek!

 Nagyon örülök, hogy ilyen sokan itt vannak, és süt a nap. Hideg van, de legalább süt a nap! Örülök, hogy önökkel itt lehetek a szentélyünnepen. Jól emlékszem, amikor 8 évvel ezelőtt első alkalommal voltam itt, éppen szentélyünnep volt. 2005. ápr.2-án nagy és szép ünnep volt: kegyelmi idő! Aznap este kaptuk a hírt, hogy II. János Pál pápánk meghalt. Fontos nap az Egyház történetében, fontos nap a világtörténelemben, és fontos nap a Schönstatt történetében, mert Magyarországon, Óbudaváron felszentelték az első schönstatti szentélyt!

II. János Pál pápa, amikor már nagyon beteg és gyenge volt, azt mondta: „Derűs vagyok, ti is legyetek derűsek!” Annak ellenére, hogy beteg volt, örömre hívott fel minket

 

 

                                                                      

Tovább...
 
Ferenc pápa Ozsvári Csaba misekönyvét használta Nyomtatás

 http://www.karizmatikus.hu/images/stories/mkkm_old/Ozsvri3.jpgA Húsvéti Szentmisén azt a misekönyv aranyozott borítót használták, melyet a Magyar Örökség Díjas Ozsvári Csaba készített, és amit a  Magyar Katolikus Egyház ajándékozott II. János Pál pápának. Benedek pápa is használta, most pedig Ferenc pápa miséjén is a Föld sok-sok lakója láthatta.

Nem akármilyen elismerésnek számít, ha egy egyházművészeti alkotás, liturgikus eszköz elnyeri mindkét pápa és a a szertartásmester tetszését.

Egyik oldalán a négy evangélista jelképe és az Isten Báránya ábrázolása szerepel (ez volt látható, amikor az evangélium felolvasása után felmutatták, illetve a Szentatya áldást adott vele), a másikon pedig a Magyarok Nagyasszonya mellett kétoldalt Magyarország, illetve II. János Pál címere, valamint négy magyar szent, István, László, Imre és Gellért alakja díszíti.

Tovább...
 
Ozsvári Csaba Magyar Örökség Díjat kapott Nyomtatás

 Ozsvári Csaba március 23-án megkapta a Magyar Örökség Díjat.
Laudátor:                             Dr. Dévay Attila (sz. 1948) gyógyszerkutató, a PTE Gyógyszertechnológia és Biofarmáciai Intézet alapító igazgatója
Az oklevél szövege:           „… az arra méltó Ozsvári Csaba szakrális ötvösművészete Magyar Örökség”.
Átadó:                                  Juhász Judit újságíró, a Magyar Művészeti Akadémia sajtófőnöke
Átvevők:                              Ozsváriné Ramocsai Imri, valamint Ozsvári Áron, Imri, Csaba, Ilonka és Rozika

 
Ferenc pápa és Schönstatt Nyomtatás

„Körülbelül két héttel ezelőtt, mi mint a Régió (Argentína, Uruguay, Paraguay, Olaszország, Nigéria) Schönstatti Atyák közössége, néhány órát eltölthettünk Ferenc pápával [persze akkor még Bergoglio érsekként]. Azt kérdezhettünk tőle, amit csak akartunk; ő pedig a rá jellemző világossággal és érthetőséggel válaszolt.

Tovább...
 
Beszámoló a Budapesti Régió találkozójáról - 2013. Nyomtatás

Szombaton négy órára volt meghirdetve a találkozó kezdete, a szentmisére. 16.00-kor az énekkar beénekelve, gitárok behangolva, szervezők izgatottan jöttek-mentek, plébános atya fürkésző tekintettel téblábolt a kongó sorok között, majd lányainkkal összeért a tekintete, így velük kezdett el barátkozni jobb híján, hiszen senki más nem ült még a padokban. Öt perccel korábban még mi is ijedten néztünk körbe, hogy jó helyen vagyunk-e jókor, de hamar megtudtuk: csupán a schönstatti szabadság rosszul értelmezéséről van szó. Az áldozás magasságában majd becsorognak szépen lassan a családok, meglátjuk. Így is lett.

Tovább...
 
További tartalom...
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Találatok 57 - 64 / 123
 
Top! Top!